Press 50 balloons, free play, enjoy!

Balloon pressed: